Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

 1. WM Triself to klub sportowy, działający w ramach Stowarzyszenia Sport Bez Barier, zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000506738, NIP: 6762475851, REGON: 123106571z siedzibą przy ul. Promowej 10 w Krakowie, 30-398.
 2. WM Triself zrzesza pasjonatów pływania, biegania, kolarstwa i triathlonu.
 3. WM Triself działa na terenie Polski.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1) i 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), przetwarzanych w związku z uczestnictwem w klubie WM Triself, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków
 5. Podanie przez Członka klubu danych osobowych jest niezbędne do uzyskania i zachowania uczestnictwa w klubie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 6. Członkom klubu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Członka zgody – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny członkostwa w klubie, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas realizacji tych celów.
 8. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany. W zakresie, w którym przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie udzielonej przez Członka zgody na przetwarzanie danych, Członkowi przysługuje uprawnienie do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 9. Członkom przysługuje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO

II. ZADANIA I CELE

 

 1. Zadania i cele klubu WM Triself to promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także popularyzowanie biegania, pływania, jazdy na rowerze i triathlonu, w tym również wśród dzieci i młodzieży, wzajemne wspieranie się członków w osiąganiu coraz lepszych wyników sportowych, udział w charytatywnych przedsięwzięciach, wspomaganie fundacji, klubów sportowych oraz firm współpracujących z WM Triself.
 2. W ramach klubu WM Triself działa sekcja młodzieżowa.
 3. Głównym trenerem klubu jest Wojciech Mazurkiewicz.

III. CZŁONKOSTWO

1. Członkami WM Triself mogą zostać:

 1. osoby pełnoletnie;
 2. osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – po przedstawieniu pisemnej zgody opiekunów prawnych; których stan zdrowia pozwala na uprawianie sportu w stopniu zaawansowanym.
 3. osoby które wypełnią deklarację członkowską.

2. W celu dołączenia do klubu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.triself.com.

3. Ostateczna decyzja o przyjęciu nowego Członka należy do głównego trenera.

4. Usunięcie z WM Triself nastąpi gdy członek:

 1. nie przestrzega regulaminu;
 2. działa na szkodę WM Triself;
 3. bez wyraźnego powodu przestaje uczestniczyć w treningach;
 4. zalega z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż 30 dni.

5. Członek klubu otrzymuje indywidualną kartę członkowską, upoważniającą do:

 1. zniżek u partnerów klubu;
 2. udziału w wydarzeniach (specjalistycznych wykładach, wyjazdach, obozach) organizowanych dla Członków klubu;
 3. udziału w dodatkowych treningach z zasłużonymi sportowcami i trenerami;
 4. dostępu do ogólnego planu treningowego i forum klubowego;
 5. dostępu do strojów klubowych;
 6. darmowych pakietów startowych w przypadku ich uzyskania przez klub;
 7. wspólnych wyjazdów na zawody.

6. Członkowie teamu uczestniczą w treningach i zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność (uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie).

 

IV. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

1. Każdy Członek zobowiązany jest opłacić składkę członkowską.

2. Wysokość składki wynosi 100 zł miesięcznie – opłata dokonywana kwartalnie tj, 300 zł w styczniu, 300 zł w w kwietniu, 300 zł w lipcu, 300 zł w październiku, lub jak ktoś dokonuje opłaty jednorazowej to opłata wynosi 1000 zł.

3. Wpłaty należy dokonać za 3 miesiące z góry płacone kwartalnie (300 zł) na konto:
Stowarzyszenie Sport Bez Barier – sekcja WMT
22 1600 1462 1893 5758 9000 0001

4. Składki przeznaczane będą na działalność WM Triself, w szczególności:

 1. prowadzenie strony internetowej oraz działalność w mediach społecznościowych
 2. realizację planu szkoleniowego
 3. zakup sprzętu treningowego
 4. spotkania integracyjne
 5. wspólne wyjazdy na zawody
 6. organizację wewnętrznych klubowych zawodów
 7. organizację treningów pływackich, kolarskich i biegowych oraz wykładów tematycznych
 8. prowadzenie sekcji młodzieżowej.

V. DOBRE ZASADY WM TRISELF

1. Każdy Członek klubu zobowiązany jest do:

 1. dbania o przyjacielskie relacje w grupie;
 2. przestrzegania zasady fair play i godnego reprezentowania klubu na zawodach i wyjazdach;
 3. dbania o dobre imię klubu;
 4. wspierania innych Członków klubu, szczególnie nowo przyjętych;
 5. regularnego opłacania składek członkowskich;
 6. ochrony przed rozpowszechnianiem planów treningowych i porad trenerskich, które są własnością intelektualną trenerów, udostępnioną Członkom klubu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WM Trirself  to przede wszystkim grupa przyjaciół połączonych wspólną pasją. Nadrzędną zasadą działania klubu jest wzajemny szacunek, tolerancja i zdrowy duch rywalizacji.